About Us

संस्था परिचय :

१) संस्थाको नाम : सञ्चार विकास केन्द्र  (Radio Darchula F.M.90 Mhz)
२) स्थापना : २०६९/८/२१
३) दर्ता नम्वर : २७७/०६९-०७० , स्थायी लेखा नं. : ६०००२२५०५
४) वैंक : जनता वैंक दार्चुलामा रहेको रेडियो दार्चुला एफ एमको खाता नं. 020002007993201

५) फोन नंम्वर : ०९३-४२०३२१,४२०३९७